On Screen është një seri prej nëntë nivelesh për nxënës të rritur të gjuhws angleze në nivelin fillestar deri në tw avancuar. Kjo seri kombinon të mësuarit aktiv te gjihws angleze me një larmi temash tw prezantuara në modulet tematike.