PROVIMI I GREENWICH

ÇERTIFIKIMI

Express Publishing shënon bashkpunimin me Universitetin e Greenwich, London, UK. Ky bashkëpunim, me ofrimin e dy certifikatave unike, synon të rrisë kualifikimet specifike gjuhësore të profesionistëve nga fusha të ndryshme. Kandidatët duhet të kenë një nivel minimal të njohurisë në gjuhën angleze në CEFR B1 (Intermediate). Për çdo fushë të mbuluar, Universiteti i Greenwich do të japë dy certifikata unike:

  1. Çertifikata e Pjesëmarrjes: Dhënien e nxënësit të gjuhës angleze profesionale që përfundon me sukses ndonjë nga kurset e specializuara profesionale.Te gjithe kanditadet duhet te kene: a) 20 projekte, b) 3 libra testesh dhe c) 21 quize, te bashkangjitur me konfirmimin e koordinatorit te tyre te studimit,ne menyre qe te perfitojne Çertifikaten e Pjesmarrjes. Të gjitha keto duhet të mbahen si provë e dëshmive për 2 vjet, në rast të inspektimit të rastit në emër të Universitetit të Greenwichit.
  2. Çertifikata e Provimit: i jepet nxënësit të anglishtes profesionale që përfundon me sukses njërën nga provimet 60 minuta të specializuara online VEC.

Pagesa për paketën e aplikimit për të dy certifikatat e pjesëmarrjes dhe provimit do të jete 90 €. Datat, oraret dhe vendet e provimeve të Çertifikimit të Gjuhës Angleze (VEC) janë në dispozicion përmes faqes së internetit.

Në partneritet me Express Publishing, UNICERT është përgjegjës për kryerjen, mbikëqyrjen dhe sigurimin e cilësisë së procedurës së ekzaminimit online. Platforma e shqyrtimit online të UNICERT-it është e drejtuar në bashkëpunim me Qendrën Kërkimore të Universitetit të Pireut, Greqi.

Çertifikatë e njohurive mbi mesatare të gjuhës angleze. Çmimi 150 €. Provimi është i përjetshëm.Qëllimi: studime brenda dhe jashtë vendit, punësim etj…

Çertifikatë e njohurive dhe aftësive gjuhësore të avancuara të gjuhës angleze. Çmimi 170 €. Provimi është i përjetshëm.Qëllimi: studime brenda dhe jashtë vendit, punësim etj…

English Placement Test është një test i hartuar për të përcaktuar nivelin e gjuhës Angleze. Ky test ofron një saktësi në vlerësimin e përgjithshëm të aftësive të gjuhës angleze duke matur performancën në aftësitë: Dëgjim, Gramatikë, Fjalor, Lexim.

Ky test përfshin nivelet nga ai fillestar deri në të avancuar. Çmimi 5 €

Provim i Hellenic American University për fëmijë të moshës 7-12 vjeç të cilët do të donin një vlerësim objektiv të kompetencës së tyre në gjuhën angleze si gjuhë të dytë ose të tjera në nivelin fillor.

Testet janë në 4 nivele: Niveli STYLE 1 synon nivelin.Niveli STYLE 2 ka për qëllim të kapërcejë nivelet A1 dhe A2, Niveli STYLE 3 synon nivelin e mesit A2, ndërsa STYLE Niveli 4 i lidh nivelet A2 dhe B1.

Provim i Hellenic American University, i cili mund të jepet nga adoleshentë dhe të rritur. BCCE™ Niveli B1 njihet nga shteti grek(Supreme Council for Civil Personnel Selection).Është i vlefshëm për punësim. Çmimi 45€.

Provim i Hellenic American University Çertifikatë e njohurive mbi mesatare të gjuhës angleze. Qëllimi: studime brenda dhe jashtë vendit, punësim etj…

Provim i Hellenic American University, i cili mund të jepet nga adoleshentë dhe të rritur. Niveli C1 njihet nga shteti grek(Supreme Council for Civil Personnel Selection).Është i vlefshëm për punësim. Çmimi 135 €.